Termin wystawienia faktury

Zgodnie z rozporządzeniem( § 19 ust. 1 rozporządzenia o fakturach) zasadą jest, że faktura ma zostać wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru bądź wykonania usługi.

Jednak ustawa uwzględnia pewne wyjątki od powyższej zasady.

Termin do wystawienia faktury oblicza się począwszy od następnego dnia po wydaniu towary lub wykonaniu usługi, zaś upływa po siedmiu dniach.

Ważny zapis znajduje się w art. 12 § 5 ordynacji podatkowej, który mówi, że jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu wystawienia faktury uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że jeżeli termin wystawienia faktury upływa w sobotę lub niedzielę czy też dzień świąteczny wówczas termin wystawienia faktury wydłuża się do pierwsze dnia roboczego, który nastąpi po tych dniach.

Powyższa zasada wystawiania faktur nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi nie dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłym. W takich sytuacja fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.